Nothing

From vishap oberon compiler
Revision as of 07:34, 15 November 2014 by Antranigv (talk | contribs) (Created page with "* Write and compile the program the does nothing (how-to/en) Nothing/en * Գրիր և թարգմանիր այն ծրագիրը որը անում է ոչ մի բան (ին...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Write and compile the program the does nothing (how-to/en) Nothing/en
  • Գրիր և թարգմանիր այն ծրագիրը որը անում է ոչ մի բան (ինչպես/հայ) Nothing/hy
  • {Ստեղ էլ գերմաներէնով է պէտք} Nothing/de