Factorial/hy

From vishap oberon compiler
Revision as of 03:32, 7 March 2015 by Antranigv (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Deutsch (de) | English (en) | հայերեն (hy)

Ֆակտորիալի հաշվարկը Oberon-2 լեզվով

Առաջին դեպքում ֆակտորիալը հաշվարկվում է իտերատիվ եղանակով։

PROCEDURE Fact(n : LONGINT) : LONGINT;
VAR i, res : LONGINT;
BEGIN
 FOR i := 1 TO n DO
  res := res * i
 END;
 RETURN res
END Fact;

Երկրորդ դեպքում ֆակտորիալը հաշվարկվում է սովորական ռեկուրսիայի օգնությամբ։

PROCEDURE Fact(n : LONGINT) : LONGINT;
 BEGIN
  IF n = 1 THEN
   RETURN 1
  ELSE
   RETURN n * Fact(n - 1)
  END;
 END Fact;

Երրորդ դեպքում օգտագորված է tail recursion (?):

PROCEDURE Fact(n : LONGINT) : LONGINT;
  (**)
  PROCEDURE FacOne(n, r : LONGINT) : LONGINT;
  VAR
   w : LONGINT;
  BEGIN
   IF n = 1 THEN w := r ELSE w := FacOne(n - 1, n * r) END;
   RETURN w
  END FacOne;

 BEGIN
  RETURN FacOne(n, 1)
 END Fact;